Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Väylävirasto
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki
rok@vayla.fi

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Väylävirasto
Ratatekninen oppimiskeskus
rok@vayla.fi

3. Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

4. Rekisterin nimi
Ratateknisen oppimiskeskuksen sähköinen oppimisympäristö Eerokki.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen Ratateknisen oppimiskeskuksen koulutusohjelmia varten ja palvelussa tarvittavien yhteystietojen ja opintojen suorittamiseen ja arviointiin tarvittavien tietojen kerääminen henkilöiden suostumuksella. Käyttäjän nimi näkyy muille oppimisympäristön käyttäjille.

Tietojen käsittelijänä toimii myös Mediamaisteri Oy sekä palveluntuottajat eli Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset tai hyväksytyn koulutuslaitoksen valtuuttamat kouluttajat.

6. Rekisterin tietosisältö
Sähköiseen oppimisympäristöön tallennetaan henkilön nimi ja sähköpostiosoite käyttäjätunnuksen luomista varten sekä koulutuksiin osallistuvien henkilötunnukset henkilöllisyyden todentamista varten ja opintotiedot. Oppimisympäristön käyttäjä voi itse tallentaa täydentäviä henkilötietoja.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään Ratateknisen oppimiskeskuksen kurssien suorittamisen, arvioinnin ja todistusten myöntämisen kannalta välttämättömän ajan. Käyttäjätunnuksen tietoja voidaan säilyttää henkilön pyytäessä kurssien suorittamisen lisäksi sähköisen oppimisympäristön muihin käyttötarkoituksiin, kuten itseopiskeluun tai oppimisympäristöön tallennettujen materiaalien käyttämiseen. Henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen käsittelyn tarkoitus lakkaa.

8. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään, Väylävirastolta, Väyläviraston hyväksymältä koulutuslaitokselta tai hyväksytyn koulutuslaitoksen valtuuttamalta kouluttajalta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. Manuaalinen aineisto tulostetaan vai tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt Väyläviraston ja Väyläviraston hyväksymien koulutuslaitosten henkilöt tai heidän valtuuttamansa henkilöt. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Tietoja käsitellään suojattuna koko tiedon elinkaaren ajan.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja pyytää tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä tai siirtämistä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, jolloin käyttäjätunnus poistetaan ja mahdollisuus käyttää oppimisympäristöä lakkaa.

Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteystiedoissa annettuun sähköpostiin. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia, kohtuuttomia tai erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Oppimisympäristössä käytetään kahta evästettä. Oleellisin on istuntoeväste. Tämän evästeen (yleensä Moodlesession) salliminen selaimessa säilyttää istunnon ja ylläpitää kirjautumista sivulta sivulle. Kun selaimesta kirjaudutaan ulos tai selain suljetaan, eväste tuhoutuu selaimessa ja palvelimella. Toinen eväste (esimerkiksi Moodleid) on käytännöllisyyden vuoksi. Se muistaa käyttäjänimen selaimen sisällä eli sivustolle palatessa käyttäjänimikenttä on sisäänkirjautumissivulla jo valmiiksi täytetty. Tästä evästeestä kieltäytyminen edellyttää vain käyttäjänimen kirjoittamista joka kerta sisään kirjautumisen yhteydessä.

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramark-
kinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Puhelin 0295 34 3000
Faksi 0295 34 3700

etunimi.sukunimi@vayla.fi
kirjaamo@vaylavirasto.fi
www.vayla.fi